Algemene Voorwaarden - Olive Oil Company B.V.

Honderdland 111
2676LT Maasdijk
Nederland

T +31 6 2788 7711/+ 316 233 18164

info@oliveoilcompany.eu
www.oliveoilcompany.eu
KvK    63562324
BTW  NL855292878B01
IBAN NL29 RABO 0305 0616 23

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer : Olive Oil Company B.V., geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer      6356 2324, (hierna te noemen OOC BV)
 2. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht zaken worden geleverd, (hierna te noemen AFNEMER)
 3. Overeenkomst : de tussen OOC BV en AFNEMER gesloten overeenkomst ter zake het leveren van goederen.
  

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door AFNEMER en OOC BV ondertekende orderbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen OOC BV en AFNEMER, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van AFNEMER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien Ć©Ć©n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

  

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van OOC BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor levering is gesteld. Indien geen leveringstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van OOC BV zijn gebaseerd op de informatie die door AFNEMER is verstrekt. AFNEMER staat er voor in dat hij/zij alle essentiƫle informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan OOC BV.
 3. OOC BV kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien AFNEMER redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht OOC BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euroā€™s, exclusief B.T.W. en eventueel andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals bezorgkosten. Voormelde kosten komen voor rekening van AFNEMER.
 2. Indien OOC BV met AFNEMER een vaste prijs overeenkomt, dan is OOC BV gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat AFNEMER in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft AFNEMER het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij OOC BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op OOC BV rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft AFNEMER geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval AFNEMER de Overeenkomst annuleert, is OOC BV gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij AFNEMER in rekening te brengen.

  

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door OOC BV, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door OOC BV aan AFNEMER.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 6. (Op)levering

 1. AFNEMER is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien AFNEMER afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is OOC BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van AFNEMER.
 2. OOC BV is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. AFNEMER is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op AFNEMER op het moment waarop zaken aan AFNEMER dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door OOC BV geleverde zaken blijven eigendom van OOC BV totdat AFNEMER voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens OOC BV.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is AFNEMER niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beƫindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beƫindiging is overgegaan door AFNEMER, heeft OOC BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OOC BV zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan AFNEMER.
 3. Ingeval ƩƩn van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beƫindigen.
 4. Bij voortijdige beƫindiging door OOC BV, heeft AFNEMER recht op medewerking van OOC BV met betrekking tot de levering van nog te leveren goederen. Indien de levering van goederen voor OOC BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan AFNEMER in rekening gebracht.

  

Artikel 9. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. OOC BV is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. AFNEMER de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel OOC BV goede grond heeft te vrezen dat AFNEMER in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. AFNEMER bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van AFNEMER, aan AFNEMER surseance van betaling is verleend, AFNEMER in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op AFNEMER van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van AFNEMER, AFNEMER de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, AFNEMER zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van AFNEMER beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. OOC BV is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van OOC BV kan worden gevergd.
 6. Indien OOC BV overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien OOC BV overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van OOC BV op AFNEMER onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan AFNEMER toerekenbaar is of OOC BV de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is AFNEMER verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan OOC BV te vergoeden.
 9. OOC BV kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan OOC BV de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van OOC BV gevolg wordt gegeven is OOC BV gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met AFNEMER op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door OOC BV aan te geven wijze in euroĀ“s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien AFNEMER in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is AFNEMER de wettelijke (handels)rente verschuldigd. AFNEMER is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat AFNEMER in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat AFNEMER in verzuim is, is AFNEMER tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van ā‚¬ 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. OOC BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien AFNEMER een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. OOC BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor AFNEMER. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan OOC BV verschuldigde.

  

Artikel 11. Reclames en onderzoek

 1. Indien AFNEMER niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek aan de levering van OOC BV heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij OOC BV, kan AFNEMER geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. AFNEMER heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien AFNEMER meent enig recht van reclame te hebben.
 3. AFNEMER dient OOC BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal OOC BV de geleverde goederen vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde goederen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan AFNEMER te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door OOC BV gemaakte kosten integraal voor rekening van AFNEMER.

  

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien OOC BV zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat OOC BV  alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van OOC BV.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van OOC BV niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van AFNEMER bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. OOC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OOC BV is uitgegaan van door of namens AFNEMER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien OOC BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OOC BV beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van OOC BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. OOC BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OOC BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OOC BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover AFNEMER aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. OOC BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OOC BV of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

  

Artikel 14. Geheimhouding

 1. AFNEMER en OOC BV verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien OOC BV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en OOC BV zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is OOC BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is AFNEMER niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. AFNEMER en OOC BV zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Alle door OOC BV voor AFNEMER ontwikkelde modellen, vormen en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van OOC BV. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door OOC BV ten behoeve van AFNEMER verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door AFNEMER en zijn te vermenigvuldigen door AFNEMER ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door OOC BV verstrekte stukken mogen niet door AFNEMER zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOC BV openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geƫxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 16. Vrijwaring derden

 1. AFNEMER vrijwaart OOC BV voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OOC BV toerekenbaar is.
 2. AFNEMER is gehouden om OOC BV zowel in als buiten rechte bij te staan indien OOC BV wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien AFNEMER in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is OOC BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OOC BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van AFNEMER.

 

Artikel 17. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van AFNEMER jegens OOC BV Ć©Ć©n jaar.

  

Artikel 18. Contractovername

 1. AFNEMER is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van OOC BV over te dragen aan derden. Voor zover OOC BV al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft AFNEMER te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover OOC BV al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient AFNEMER OOC BV hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft OOC BV het recht de Overeenkomst te beƫindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. OOC BV is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.


Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen OOC BV en AFNEMER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van OOC BV een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van OOC BV, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  


Ondergetekende verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

  

Naam                        : . . . . . . . . . .

 

Adres                         : . . . . . . . . . .

 

Woonplaats              : . . . . . . . . . .

 

Datum                       : . . . . . . . . . .

 

Handtekening         : . . . . . . . . . .